Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (szurkoloipolo.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az oldalról letölthető.

 

A szolgáltató adatai:

Cégnév: Green Games kft.

Székhely címe: 1067 Budapest, Szondi u. 40. I/10

Cégjegyzékszám: 01-09-186078

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 22785987-4669-11301

Adószám: 22785987-2-42

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75228435 Erste Bank

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-95428/2016.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: +36-57/501-770

e-mail: musicline@vnet.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása, a szerződés létrejötte

A vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Az elfogadással szerződés jön létre a Szolgáltató és a vásárló (továbbiakban felhasználó) között. Ha a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem veheti igénybe az oldal szolgáltatásait, nem vásárolhat az oldalról, nem küldhet megrendelést sem.

Amennyiben elfogadja azt, megrendelése után visszaigazolást kap, mellyel létrejön a szerződés. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, nem köteles a terméket megvásárolni.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezési vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait megtekintheti a felhasználó a termékeket bemutató oldalon. A termék árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, melyek nem tartalmazzák a szállítás költségét.

Szállítás

A szállítási határidó a termékeket bemutató oldalon található. A kiszállítás előtt minden esetben értesítést kap a felhasználó, aki kiszállításkor köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás előfordulásakor a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni annak tényét, mértékét.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében, a fogyasztó elállásával, csereigényével összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval.
Termék vásárlására irányuló szerződésnél a fogyasztó elállása esetében a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a vállalkozás felé, hogy a terméket visszaküldte. Javasolt tehát a termék visszaküldését igazoló dokumentum másolatát haladéktalanul megküldeni a vállalkozás részére, annak érdekében, hogy a vállalkozás minél gyorsabban intézkedjen a termékért fizetett összeg visszatérítéséről. (frissítve 2016.11.02)

Fizetési módok

Személyesen az áru átvételekor – utánvéttel –

Előre utalással

Elállási jog – a felhasználó részére:

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt , a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (Több termék együttes rendelése, azok külön szállítása esetén az utolsó termék átvételétol.)

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: Green Games Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 40. I/10., musicline@vnet.hu.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön ettől a szerződéstől , haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költéségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre, a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az azon túlmenő időtartammal használt termékben keletkezett értékcsökkenést Ön köteles téríteni számunka.

Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei

Címzett adatai:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételének tekintetében:

A szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, és a jótállásról

Ön a Green Games Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szerint.

Ön -választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve ha az Ön által választott igény teljesíthetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Green Games kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A termék hibája esetén Ön az 1. Pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági jogát Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó/forgalmazó, kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elég egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Green Games kft jótállásra köteles. A jótállás ideje egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjától kezdődik. A vállalkozó mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználót a jótállásból fakadó jogok és a termék/kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági igény esetén történő eljárás

A vállalkozás és a fogyasztó közötti szerződésben a felek megállapodása rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása. (számlával) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról -az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is- öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételéről számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, cserét 15 napon belül elvégezze.

A panaszok kezelése

Természetesen elsődleges feladatunknak érezzük, hogy minden vásárlónk teljes mértékben elégedett legyen cégünkkel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy panasszal szeretne élni. Ezt megteheti fenti elérhetőségeinken. Megvizsgáljuk és orvosoljuk azt, amennyiben indokolt. Írásbeli panaszát 30 napon belül megválaszoljuk. A válasz másolati példányát megőrizzük.

Panaszával fordulhat még:

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: +36-1-795-1700

Adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja weboldalunkon.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.